Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Pools familierecht in procedures en conventies

Polskie prawo rodzinne reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy i posiłkowo kodeks cywilny. Zasady jakimi rządzi się prawo rodzinne to równouprawnienie małżonków, równouprawnienie wszystkich dzieci, tak małżeńskich jak i pozamałżeńskich, określenie małżeństwa jako instytucji tak świeckiej jak i wyznaniowej.

Sprawy rodzinne rozpoznają w Polsce sądy i to one orzekają w takich kwestiach jak rozwód, czy podział majątku małżonków po ustaniu małżeństwa. Sądy rozpoznają także sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, a dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej i związanych z nią ograniczeń. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w istotnych sprawach dziecka to również wtedy właściwy będzie sąd jako element władzy państwowej.

W relacjach między państwami Polska jest stroną wielu umów tak dwustronnych jak i wielostronnych. Te umowy mają zagwarantować prawa członków rodzin w przypadku, kiedy żyją w rozłączeniu. Odnoszą się one zatem do stworzenia mechanizmów prawnych służących zapewnianiu dzieciom środków utrzymania, prawa do kontaktów z rodzicem najczęściej ojcem, który z dzieckiem nie mieszka. Konwencje te dotyczą także miejsca pobytu dziecka i zasad zarządu jego majątkiem. Z kolei praktyczną wykładnią przepisów prawa zajmuje się Sąd Najwyższy w wydawanych przez siebie wyrokach, postanowieniach i uchwałach.

PROGRAM

Postępowania sądowe dotyczące spraw rodzinnych w Polsce

  1. Przepisy ogólne o postępowaniach w sprawach rodzinnych.
  2. Sprawy małżeńskie.
  3. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi.

Konwencje międzynarodowe dotyczące prawa rodzinnego, których stroną jest Polska

  1. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych.
  2. Wykonywanie orzeczeń dotyczących alimentów.
  3. Właściwość prawa i organów państwowych w sprawach dotyczących ochrony małoletniego i jego majątku;
  4. Miejsce pobytu małoletniego dziecka;
  5. Zasady opieki nad małoletnim dzieckiem;
  6. Zgoda na zawarcie małżeństwa przez małoletniego, najniższy wiek zawarcia małżeństwa i rejestracja małżeństw.
mr. Marcin Świerżewski
Cursusleider

mr. Marcin Świerżewski

 

Afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Administratie van de Universiteit van Warschau. Lid van de districtskamer van juridische adviseurs in Warschau.

Hij was 11 jaar partner van ‘Martyna i Świerżewski Kancelaria Prawna spółka cywilna’ in Warschau. Vanaf 1 september 2022 heeft hij een eigen kantoor onder de naam ‘Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Świerżewski’. Vertegenwoordiger van natuurlijke en rechtspersonen in rechtbanken en ook voor overheidsinstanties. Hij vertegenwoordigt cliënten in familiezaken voor rechtbanken in gevallen betreffende: echtscheiding, verdeling van gemeenschap van goederen, beperking of ontheffing van de ouderlijke macht, bepaling van de reikwijdte van de contacten met het kind.

Hij geeft individueel juridisch advies in  zaken met betrekking tot het familierecht en het voogdijschap.

Hij is docent Economisch recht voor accountants in de Vereniging van accountants in Polen.