Algemene leveringsvoorwaarden EBTV

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EBTV en deelnemers betreffende deelname aan of het gebruik van: cursussen, trainingen, studiedagen, workshops en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de deelnemer binden EBTV niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Inschrijving en totstandkoming van een overeenkomst

De inschrijving komt tot stand door het invullen van het ‘Inschrijfformulier’ op de website van EBTV en een aanvaarding van de inschrijving door EBTV.

De inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het aantal deelnemers zullen degenen die niet meer aan de workshop deel kunnen nemen, hierover zo spoedig mogelijk worden ingelicht.

Na inschrijving verplicht de deelnemer zich de factuur vóór aanvang van de cursus te voldoen en zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

Annulering door EBTV

EBTV kan wegens onvoldoende deelnemers een cursus of workshop annuleren tot uiterlijk één week voor aanvang.

Binnen één week voor aanvang cursus of workshop kan EBTV nog een cursus of workshop annuleren wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de workshopleider of het niet beschikbaar zijn van de locatie. In dat geval wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

Bij het niet doorgang vinden van een training of workshop wegens annulering door EBTV, wordt de overeenkomst ontbonden en ontvangt de deelnemer het betaalde cursusgeld terug. EBTV zal zich inspannen dezelfde cursus aan te bieden en zal de betrokkenen daarvan op hoogte brengen zodat ze zich alsnog voor de cursus kunnen inschrijven.

EBTV behoudt het recht de locatie en de tijd te wijzigen. In dit geval wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

Uiterlijk één week voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een uitnodigingsbrief met eventueel cursusmateriaal.

Annulering door deelnemer

De deelnemer heeft het recht om de deelname te annuleren.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn de termijnen en bedragen aangepast.

Bij annulering door de deelnemer tot 4 weken (was 8 weken) voorafgaand aan de cursusdatum wordt het cursusgeld onder inhouding van € 99 (zijnde administratiekosten) aan de deelnemer geretourneerd.

Bij annulering tot 2 weken (was 4 weken) voor aanvang van de training of workshop is de deelnemer verplicht 50% van de kosten te vergoeden.

Bij annulering korter dan 2 weken (was 4 weken) voor aanvang van de training of workshop is de deelnemer verplicht 100% van de kosten te vergoeden.

Ook bij verhindering wegens medische gronden of andere onvoorziene gevallen blijven de voorwaarden onverkort van kracht.

Wanneer de deelnemer zelf niet naar de cursus kan of wil komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in zijn plaats te laten gaan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De deelnemer dient EBTV schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen. De oorspronkelijke cursist blijft in dit geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. De plaatsvervanger volgt de training onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer.

Bij een studiedag op locatie wordt er van de deelnemer verwacht dat hij/zij thuisblijft indien de deelnemer klachten heeft. De deelnemer heeft dan de mogelijkheid om tegen betaling van € 99 (zijnde administratiekosten) een andere studiedag van EBTV te volgen, indien deze doorgang vindt en nog niet volgeboekt is.

Prijzen

Alle door EBTV in rekening gebrachte prijzen zijn excl. BTW.

In de prijs zijn inbegrepen: cursusmateriaal, lunch (bij een dagprogramma), koffie, thee, frisdrank en eventueel een eenvoudig avondmaal in geval er sprake is van een avondprogramma volgend op en behorende bij een middagprogramma.

Betaling

De betaling voor een cursus dient in zijn geheel te worden voldaan bij de registratie. Zonder betaling is de registratie niet afgerond.

Indien met EBTV is afgesproken dat de betaling in twee termijnen kan worden voldaan, dient de eerste termijn direct bij registratie te worden voldaan; hiervoor ontvangt de deelnemer een unieke kortingscode. De betaling van de tweede termijn dient uiterlijk binnen vier weken te gebeuren via een overboeking naar de rekening van EBTV; in onderling overleg kan deze termijn eventueel verlengd worden. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is deelnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten ad 15% verschuldigd. Zolang de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de deelnemer geen recht op een certificaat en kunnen er dus geen PE-punten via ‘Mijn Wbtv’ worden ingediend.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is in de prijs inbegrepen. Het materiaal wordt voor de aanvang van de cursus toegestuurd, dan wel aan het begin van de cursus uitgereikt en mag worden behouden.

Het cursusmateriaal wordt verstrekt na het betalen van het inschrijfgeld.

Al het materiaal dat tijdens een cursus wordt verstrekt c.q. gehanteerd is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van EBTV in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) training is niet toegestaan. Uitzondering hierop is opnameapparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de cursus of workshop.

Certificering en registreren behaalde PE-punten

EBTV zal na beëindiging van een training of workshop aan de deelnemer een certificaat overhandigen met vermelding van het aantal PE-punten dat mag worden geregistreerd.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het registreren van de deelname aan de activiteit en van het aantal PE-punten in de door de Raad voor Rechtsbijstand ter beschikking gestelde beveiligde en persoonlijke digitale omgeving (‘Mijn Wbtv’).

Een presentielijst met handtekeningen van de deelnemers en docent, en met opgave van het aantal behaalde punten, zal doorgegeven worden aan het Bureau Wbtv indien deze daarom verzoekt.

Aansprakelijkheid

EBTV zal de gegeven training of workshop naar beste inzicht en vermogen (laten) uitvoeren.

EBTV, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de deelnemer mocht lijden door of tijdens de training of workshop, behoudens opzet of grove schuld van de EBTV.

Slotbepalingen

In geval van klachten kunnen die schriftelijk worden gemeld bij EBTV (EBTV, Weerribben 34, 1112 KM  Diemen) of per mail (info@ebtv.nl).

Op alle overeenkomsten tussen EBVT en haar cursisten is het Nederlands recht van toepassing.