Alle EBTV cursussen

Workshops en cursussen: altijd een PE-accreditatie
Bij elke workshop staat aangegeven met hoeveel PE-punten deze wordt gewaardeerd. Bijna alle activiteiten dragen bij aan de linguïstische en tekstuele competentie van tolken en vertalers. Eventuele andere competenties worden bij de betreffende studiedag vermeld.

Docenten: ervaren en deskundig
De workshops worden verzorgd door deskundige docenten, specialisten met ruime praktijkervaring. Bij elke workshop vindt u nadere informatie over de achtergrond van de docent.

Studiemateriaal: actueel en praktisch bewezen
Het studiemateriaal is gekozen of samengesteld op basis van relevantie voor de praktijk van de tolk/vertaler.

Locaties: goed bereikbaar
Voor onze workshops hebben we een optimale locatie gekozen: centraal gelegen, goed bereikbaar per auto of openbaar vervoer. Bij een dag-arrangement zijn de koffie, thee, fris en lunch inbegrepen. Bij een workshop van 3 uur bieden wij koffie, thee en fris aan.

Eerstvolgende cursus


Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking


Meer info Schrijf je nu in

Overzicht van al onze cursussen

Ziet u een cursus en is deze op het moment niet ingepland? Neem dan contact met ons op. Wij zullen deze dan op korte termijn proberen in te plannen.

Belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich ook inschrijven. Per cursus is ook aangegeven of er PE-punten toegekend zijn voor de specialisaties Tolk in strafzaken en Vertaler in strafzaken.

Welke cursussen komen er aan?

Naar agenda
Bekijk cursus

Pools erfrecht

mr. Marcin Świerżewski

De gevoerde taal is het Pools. Nadere informatie volgt nog.

Meer info
Bekijk cursus

De positie van het Poolse kind in het Nederlandse recht

mr. Agata Janucik en mr. Małgorzata Wieggers-Kopczyńska

De verschillen tussen Nederland en Polen op het gebied van de rechten en plichten van de ouders jegens kinderen; wat is de rol van de Staat, Kinderombudsman en diverse instituties voor de rechten van minderjarigen. De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Workshop Tolken en vertalen Pools in strafzaken

drs. Mirka Chojecki-Nuckowska

Tijdens de workshop worden praktische aspecten van vertalingen en het tolken in strafzaken vanuit het Nederlands naar het Pools nader bekeken en wordt er aandacht besteed aan het correcte gebruik van de Poolse taal.

Meer info
Bekijk cursus

Pools familierecht in procedures en conventies

mr. Marcin Świerżewski

Het Poolse familierecht in gerechtelijke procedures en in internationale conventies waarbij Polen partij is. De gevoerde taal is het Pools.

Meer info
Bekijk cursus

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht.

Meer info
Bekijk cursus

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Meer info
Bekijk cursus

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht.

Meer info

Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers

mr. Jamal el Hannouche

Deze studiedag is vervallen. Het aantal familiezaken groeit waarin het Marokkaanse of het islamitische recht een rol speelt. Kennis van het Marok-kaanse en islamitische recht zoals dat binnen de Nederlandse rechtspraktijk een rol speelt is dan van belang. Zowel de benodigde juridische achtergrond als praktische taalkundige tips.

Meer info

Analyse van akten en terminologie in het Poolse strafrecht

mr. Janusz Lechowicz

Gerechtelijke akten die gebruikt worden binnen het Poolse strafrecht, worden uitvoerig behandeld. De terminologie krijgt daarbij extra aandacht.
De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Discussiemiddag tolken en vertalers Pools

EBTV

EBTV nodigt u hierbij uit voor een discussiemiddag.
Doel: uitwisseling van kennis en ervaringen tussen tolken en vertalers Pools.

Meer info
Bekijk cursus

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermings-maatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Bij problemen kunnen onder toezicht plaatsing of uit huis plaatsing voorkomen.

Meer info
Bekijk cursus

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning en mr. Sebastiaan Bolweg

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een dierbare? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Meer info

Diagnostiek en behandeling in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

drs. Rob van Grunsven

Een introductie in diagnostiek en behandeling in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Met aandacht voor de gebruikte terminologie.

Meer info
Bekijk cursus

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Meer info
Bekijk cursus

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.

Meer info

De prijs van onrecht

prof. dr. Johan Lammers

Onrecht heeft een prijs! Of het nu schendingen van internationaal, Europees of Nederlands recht betreft. Een staat valt b.v. het gebied van een buurstaat binnen of een lidstaat van de EU voert een richtlijn van de EU niet uit.

Meer info

Actueel overzicht van het Poolse strafprocesrecht

mr. Janusz Lechowicz

Een overzicht van de basisbegrippen van het Poolse strafprocesrecht met o.a. de deelnemers, fasen en hoofdbeginselen van het strafproces. Daarnaast aandacht voor de laatste wijzigingen. De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel 3

mr. Janusz Lechowicz

Ostatnia część analizy terminów z zakresu języka prawniczego znajdujących się w słowniku 'Gerechtstolken in strafzaken'. Kurs obejmuje terminologię z zakresu prawa karnego procesowego oraz terminologię z zakresu nauki o karze.

Meer info

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Meer info

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?

Meer info

Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijving is gesloten. Kan een ons land bezoekend voormalig staatshoofd of diplomaat strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor misdrijven waarbij hij tijdens zijn functie betrokken was? En kan een consulaire medewerker worden aangehouden bij beschuldiging van kindermishandeling?

Meer info
Bekijk cursus

Internationaal milieurecht

prof. dr. Johan Lammers

De cursus betreft de ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van het internationaal milieurecht, en de inspanningen van de internationale gemeenschap ter voorkoming of bestrijding van de genoemde milieuproblemen.

Meer info

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Meer info

Opiniowanie sądowe w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

drs. Bożena Bersztolc

Zapoznanie uczestników z wybranymi z zagadnieniami z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, uprowadzenia za granicę, informacjami z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiką opiniowania dzieci.

Meer info
Bekijk cursus

Training psychopathologie II: psychische ziektebeelden

drs. Eveline Gigengack

Sommige mensen raken door hun gedrag in de knoei of bezorgen hun omgeving overlast. Ze hebben wellicht psychische problemen als depressie, persoonlijk- heidsstoornissen of adhd. Je kunt in je werk hier mee te maken krijgen; deze training leert je om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Meer info
Bekijk cursus

Training psychopathologie I: psychische ziektebeelden

drs. Eveline Gigengack

Sommige mensen raken door hun gedrag in de knoei of bezorgen hun omgeving overlast. Ze hebben wellicht psychische problemen als schizofrenie, autisme of angst. Je kunt in je werk hier mee te maken krijgen; deze training leert je om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Meer info

Zelfzorg in en na je werk

drs. Eveline Gigengack

Heb jij ook wel eens dat je tijdens je werk denkt: ik laat over mijn grens heen gaan maar ik weet niet goed hoe te handelen? Dat je stress-signalen te laat opmerkt? Dat je uitgeput thuiskomt. En behoefte hebt aan praktische handvatten over hoe je dicht bij jezelf en energiek kan blijven?

Meer info
Bekijk cursus

Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking

prof. dr. Johan Lammers

Het belang van het internationale strafrecht is sterk toegenomen, en daarmee de noodzaak van internationale strafrechtelijke samenwerking. Ook in EU-verband (Europees strafrecht). Dit is ook voor de individuele burger van belang (over- en uitleveringen).

Meer info

De echtscheidingsprocedure

mr. Mirna A. Kanning

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Meer info

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Er wordt ingegaan op het strafrecht zoals dat door de instellingen en de lidstaten van de E.U. is ontwikkeld. Tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de lidstaten is een nieuwe laag ontstaan, van invloed op het straf­recht van de lidstaten.

Meer info

Opiniowanie sądowo – psychologiczne osób dorosłych i dzieci

drs. Bożena Bersztolc

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy psychologa sądowego, przybliżenie obszaru działania i warsztatu pracy biegłego psychologa z uwzględnieniem spraw dorosłych i dzieci, zapoznanie z językiem i terminologią stosowaną w opiniowaniu.

Meer info