Alle EBTV cursussen

Workshops en cursussen: altijd een PE-accreditatie
Bij elke workshop staat aangegeven met hoeveel PE-punten deze wordt gewaardeerd. Bijna alle activiteiten dragen bij aan de linguïstische en tekstuele competentie van tolken en vertalers. Eventuele andere competenties worden bij de betreffende studiedag vermeld.

Docenten: ervaren en deskundig
De workshops worden verzorgd door deskundige docenten, specialisten met ruime praktijkervaring. Bij elke workshop vindt u nadere informatie over de achtergrond van de docent.

Studiemateriaal: actueel en praktisch bewezen
Het studiemateriaal is gekozen of samengesteld op basis van relevantie voor de praktijk van de tolk/vertaler.

Locaties: goed bereikbaar
Voor onze workshops hebben we een optimale locatie gekozen: centraal gelegen, goed bereikbaar per auto of openbaar vervoer. Bij een dag-arrangement zijn de koffie, thee, fris en lunch inbegrepen. Bij een workshop van 3 uur bieden wij koffie, thee en fris aan.

Overzicht van al onze cursussen

Ziet u een cursus en is deze op het moment niet ingepland? Neem dan contact met ons op. Wij zullen deze dan op korte termijn proberen in te plannen.

Belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich ook inschrijven. Per cursus is ook aangegeven of er PE-punten toegekend zijn voor de specialisaties Tolk in strafzaken en Vertaler in strafzaken.

Welke cursussen komen er aan?

Naar agenda

Sociale Zekerheidsrecht

mr. Harm van den Boogaard en mr. Kay Wartena

Het sociaal zekerheidsrecht betreft het recht dat zorgt voor een inkomen voor mensen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid. Met deze cursus begrijp je de onderliggende mechanismen.

Meer info
Bekijk cursus

Schuldhulpverlening binnen het insolventierecht

mr. Judith Kuijlaars

Het insolventierecht ofwel faillissementsrecht omvat alle juridische aspecten van personen en ondernemingen in financiële problemen. Tijdens de cursus zullen de mogelijkheden binnen het insolventierecht aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op schuldhulpverlening.

Meer info
Bekijk cursus

Internationaal strafrecht: overlevering en teruglevering in de EU

mr. Achmed M.C.J. Baaijens

Leer de begrippen bij tolken en vertalen voor de opgeëiste persoon bij zijn uit- of overlevering. Zoals Daderschap, Verstekvonnis, Kaderbesluit; en alles over de overleveringsprocedure binnen de EU-lidstaten.

Meer info
Bekijk cursus

Asiel- en vluchtelingenrecht: geen rustig domein

mr. Theo Wijngaard

Het asiel- en vluchtelingenrecht: hoe verloopt de inhoudelijke beoordeling en afwegingen in asielzaken? Inzicht in het verloop van de procedurele kant van de asielprocedure van asielaanvraag tot de verblijfsvergunning of uitzetting en vertrek.

Meer info
Bekijk cursus

Aansprakelijkheidsrecht en (letsel)schade

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Wanneer iemand door een fout van een ander (letsel)schade oploopt, dan kan die ander gehouden worden om de schade te vergoeden. Denk aan een (verkeers)ongeluk, een misdrijf, een arbeidsongeval of een medische fout. Jaarlijks nemen schadeverzekeraars zo’n 75.000 zaken in behandeling, met een totale schadelast van € 1,5 miljard per jaar.

Meer info

Overzicht van het Poolse formele strafrecht – webinar

mr. Janusz Lechowicz

Een overzicht van de basisbegrippen van het Poolse strafprocesrecht (formeel strafrecht) met o.a. de deelnemers, fasen en hoofdbeginselen van het strafproces. Daarnaast aandacht voor de laatste wijzigingen. De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Overzicht van het Poolse materiële strafrecht – webinar

mr. Janusz Lechowicz

Een overzicht van de basisbegrippen van het Poolse materiële strafrecht met o.a. wat strafbaar is en welke straffen van toepassing zijn. Daarnaast aandacht voor de laatste wijzigingen. De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Huurrecht voor tolken en vertalers

mr. Harm van den Boogaard en mr. Mats van de Burgt

Huurders en verhuurders kunnen op meerdere manieren met elkaar in geschil raken. De belangen zijn groot, zeker bij de huurder. Ontbinding wegens huurachterstand of herstel van gebreken aan de woning zijn enkele van de veel voorkomende procedures.

Meer info

Biegły psycholog w postępowaniu sądowym karnym i cywilnym

drs. Bożena Bersztolc

Na zajęciach ze specjalistą psychologiem sądowym zapoznają się państwo ze specyfiką opiniowania psychologicznego w Sądzie zarówno w procedurze cywilnej jak i karnej, a także specyfiką opiniowania w sprawach z udziałem małoletnich.

Meer info

Diagnoza psychologiczna – od normy po zaburzenia

drs. Bożena Bersztolc

Nieuw! Diagnozowanie procesów psychicznego funkcjonowania. Terminologia z psychologii człowieka prawidłowo funkcjonującego, ale też z obszaru zaburzeń psychologicznych. Okresy rozwojowe człowieka. Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo.

Meer info

Diagnostiek en behandeling van psychose

drs. Rob van Grunsven

Een introductie in diagnostiek en behandeling van psychose, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen die hinder ondervinden van stemmen horen, overmatige achterdocht en andere bijzondere en ongewone belevingen.

Meer info

Familierecht: afstamming, gezag en omgang

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, rechtsgevolgen, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen.

Meer info
Bekijk cursus

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld bij een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, of indien verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot.

Meer info
Bekijk cursus

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen II

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Hoe worden psychische problemen vastgesteld en behandeld, met name ontwikkelings-stoornissen (zoals autisme en ADHD).

Meer info
Bekijk cursus

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Hoe worden psychische problemen vastgesteld en behandeld, met name angst- en stemmingsstoornissen.

Meer info

Forensische diagnostiek in gezins- en voogdijzaken

drs. Bożena Bersztolc

Webinar: Zapoznanie uczestników z wybranymi z zagadnieniami z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, uprowadzenia za granicę, informacjami z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiką opiniowania dzieci.

Meer info

De forensisch psycholoog in het (straf)procesrecht

drs. Bożena Bersztolc

Webinar: Na zajęciach ze specjalistą psychologiem sądowym zapoznają się państwo ze specyfiką opiniowania psychologicznego w Sądzie zarówno w procedurze cywilnej jak i karnej, a także specyfiką opiniowania w sprawach z udziałem małoletnich.

Meer info
Bekijk cursus

Studiedag Wet Verplichte GGZ

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Kelly van Heumen

Verwarde, zieke of mensen met een psychische stoornis kunnen soms tegen hun wil worden opgenomen en behandeld. De WVGGZ bevat regels voor het verlenen van verplichte zorg aan deze personen die ernstig nadeel voor zichzelf en anderen kunnen veroorzaken.

Meer info

Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel A (Webinarserie)

mr. Janusz Lechowicz

Webinary. Analiza terminów z zakresu języka prawniczego znajdujących się w słowniku 'Gerechtstolken in strafzaken'. Kurs obejmuje terminologię z zakresu prawa karnego materialnego.

Meer info

Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel B (Webinarserie)

mr. Janusz Lechowicz

Webinary. Analiza terminów z zakresu języka prawniczego znajdujących się w słowniku 'Gerechtstolken in strafzaken'. Kurs obejmuje terminologię z zakresu prawa karnego procesowego oraz terminologię z zakresu nauki o karze.

Meer info

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Lisa van der Steen

Een klein miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

Meer info

Pools erfrecht

mr. Marcin Świerżewski

Spadek to prawa i obowiązki zmarłego przechodzące na wybrane osoby. Przepisy określają kolejność dziedziczenia. Powołanie do spadku wynika z ustawy lub testamentu. Osoba niegodna nie dziedziczy. Osobom pominiętym przysługuje zachowek. Spadkobiercą może być gmina lub Skarb Państwa.
Postępowanie spadkowe toczy się przed sądem lub notariuszem. Wszczynane jest na wniosek.
De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

De positie van het Poolse kind in het Nederlandse recht

mr. Agata Janucik en mr. Małgorzata Wieggers-Kopczyńska

De verschillen tussen Nederland en Polen op het gebied van de rechten en plichten van de ouders jegens kinderen; wat is de rol van de Staat, Kinderombudsman en diverse instituties voor de rechten van minderjarigen. De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Workshop Tolken en vertalen Pools in strafzaken

drs. Mirka Chojecki-Nuckowska

Tijdens de workshop worden praktische aspecten van vertalingen en het tolken in strafzaken vanuit het Nederlands naar het Pools nader bekeken en wordt er aandacht besteed aan het correcte gebruik van de Poolse taal.

Meer info

Pools familierecht in procedures en conventies

mr. Marcin Świerżewski

Het Poolse familierecht in gerechtelijke procedures en in internationale conventies waarbij Polen partij is. De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht.

Meer info
Bekijk cursus

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Meer info

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht.

Meer info

Analyse van akten en terminologie in het Poolse strafrecht

mr. Janusz Lechowicz

Gerechtelijke akten die gebruikt worden binnen het Poolse strafrecht, worden uitvoerig behandeld. De terminologie krijgt daarbij extra aandacht.
De gevoerde taal is het Pools.

Meer info

Discussiemiddag tolken en vertalers Pools

EBTV

EBTV nodigt u hierbij uit voor een discussiemiddag.
Doel: uitwisseling van kennis en ervaringen tussen tolken en vertalers Pools.

Meer info

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Meer info
Bekijk cursus

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Meer info
Bekijk cursus

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.

Meer info

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?

Meer info

Zelfzorg in en na je werk

EBTV

Heb jij ook wel eens dat je tijdens je werk denkt: ik laat over mijn grens heen gaan maar ik weet niet goed hoe te handelen? Dat je stress-signalen te laat opmerkt? Dat je uitgeput thuiskomt. En behoefte hebt aan praktische handvatten over hoe je dicht bij jezelf en energiek kan blijven?

Meer info
Bekijk cursus

De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Meer info