Contractenrecht

In deze cursus Contractenrecht zal op inleidende wijze aandacht worden besteed aan de onderwerpen die in het contractenrecht, ook wel overeenkomstenrecht genoemd, van belang zijn. De cursus begint met een inleiding over de totstandkoming van overeenkomsten, waarbij ook het leerstuk van vertegenwoordiging en de nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten aan de orde komt. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de inhoud van de overeenkomst, waarbij de uitleg van de overeenkomst en de aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid worden besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de toepasselijkheid en inhoud van algemene voorwaarden. Dan komen de verschillende rechten van de schuldeiser bij niet-nakoming door de schuldenaar aan de orde, zoals schadevergoeding en ontbinding. U leert de betekenis van termen als ingebrekestelling en verzuim. Ten slotte zal kort aandacht worden besteed aan de in de wet geregelde (bijzondere) overeenkomsten.

De cursus Contractenrecht wil de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen en basisbegrippen van het Nederlandse contractenrecht. De behandeling van de materie zal plaatsvinden aan de hand van vele praktijkgevallen.

Belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich ook inschrijven voor deze studiedag!

Programma

  • Algemene introductie
  • De totstandkoming van overeenkomsten
  • Vertegenwoordiging
  • Geldigheid, nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten
  • Het vaststellen van de inhoud en rechtsgevolgen van de overeenkomst
  • Toepasselijkheid en inhoud algemene voorwaarden
  • Rechten van de schuldeiser bij niet-nakoming door de schuldenaar (nakoming, schadevergoeding, opschorting en ontbinding)
  • Bijzondere overeenkomsten

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een college, maar bij elk deel is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Verder wordt alle materie geïllustreerd aan de hand van verdragen, wetteksten, rechtspraak en actuele praktijkgevallen. De studiedag wordt ondersteund met een uitgebreide reader.