Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?

Inschrijvingstermijn is gesloten.

Inleiding
In Nederland hebben zich vele ambassades en consulaire posten gevestigd. Ook is het aantal internationale organisaties in de loop der jaren aanmerkelijk toegenomen, zoals – om slechts enkele te noemen – de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens, het Europees Octrooibureau, de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof, het Joegoslavië Tribunaal of het Internationaal Strafhof. Ook vinden in ons land regelmatig belangrijke internationale conferenties plaats. Als gevolg daarvan bevinden zich in ons land een groot aantal instellingen en daarmee verbonden personen met hun gezinsleden, die al dan niet in meer of mindere mate aanspraak kunnen maken op strafrechtelijke of civielrechtelijke immuniteit en bepaalde privileges. Terwijl aan de komst van deze instellingen en personen voor ons land voordelen zijn verbonden, levert  het voor de Nederlandse samenleving ook problemen op. Vragen die rijzen zijn bijvoorbeeld:

In hoeverre kan een ons land bezoekend voormalig staatshoofd of diplomaat strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor misdrijven waarbij hij tijdens zijn functie of daarvoor of daarna betrokken was? Maakt het daarbij iets uit of het gewone misdrijven of erkende internationale misdrijven betrof, zoals genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of foltering? In hoeverre kan een consulaire medewerker worden aangehouden en strafrechtelijk worden vervolgd wanneer hij wordt beschuldigd van kindermishandeling?

Programma
• Algemene introductie
o.a. de essentie van immuniteiten en privileges, en de rechtsbronnen 
• Vreemde staten
o.a. soevereine gelijkheid van staten, en voorrechten en vrijstellingen
• Buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders, ministers van buitenlandse zaken
o.a. rechtsbronnen, en immuniteit van rechtsmacht en van executie
• Speciale missies
o.a. het begrip ‘speciale missie’ en de leden van een speciale missie
• Buitenlandse overheidsfunctionarissen niet vallende onder een regiem van persoonlijke of volledige immuniteit
o.a. het bestanddeel van het begrip ‘staat’ bij de immuniteit van vreemde staten en mogelijke uitzondering in het geval van internationale misdrijven.
• Diplomatieke missies
o.a. immuniteit van rechtsmacht: o.a. ambassadegebouwen, officiële briefwisseling, diplomatieke tas en koerier, gezinsleden; voorrechten en vrijstellingen
• Consulaire posten
o.a. immuniteit van rechtsmacht: o.a. consulaire vervoermiddelen, archieven en documenten, administratief en technisch personeel; begin, duur en einde.
• Internationale organisaties en conferenties
o.a. taken, functies en werkzaamheden en immuniteit van rechtsmacht  en van executie; geschillenbeslechtingprocedures.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.