Internationaal recht, een praktisch overzicht

De tijd is al lang voorbij dat alleen staatshoofden, ministers, diplomaten en andere overheidsfunctionarissen zich direct bij internationaal recht betrokken voelden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de rechten van de mens tot ontwikkeling gekomen. Terwijl de gewone burger aanvankelijk slechts een object van internationale regeling vormde, kreeg hij voor het eerst de mogelijkheid zelf zijn rechten tegenover zijn eigen staat te verdedigen voor internationale fora. Hij kreeg niet alleen rechten op het internationale vlak, ook verplichtingen. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij ook zelf strafrechtelijk aansprakelijk gehouden voor internationale misdrijven, zoals volkerenmoord, oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de menselijkheid, foltering en gedwongen verdwijningen. Vanwege de mogelijke rechtstreekse werking van vele verdragen wordt vandaag de dag ook de rechtspositie van de gewone burger in toenemende mate in positieve of negatieve zin rechtstreeks beïnvloed.

Daarnaast blijven de als vanouds belangrijke onderdelen van het internationaal recht bestaan. Zoals de aard en reikwijdte van de rechtsmacht van staten binnen en buiten hun eigen grondgebied. Problemen van vrede en veiligheid, (burger)oorlog, terrorisme en de rol van de Verenigde Naties daarbij zijn dagelijks in het nieuws. De vraag is ook in hoeverre niet alleen individuen, maar ook staten internationaal aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schendingen van internationaal recht. Hoe internationale geschillen op een vreedzame wijze kunnen worden beslecht en welke rol de in Den Haag gevestigde internationale hoven daarbij spelen.

De cursus ‘Internationaal recht’ beoogt de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Uit de evaluatieformulieren:

 • heldere verhaallijnen van een praktijkman uit de diplomatieke dienst.
 • in vogelvlucht een breed scala aan onderwerpen met aansprekende voorbeelden.

Programma

 • Inleiding en Bronnen van internationaal recht: o.a. Gewoonterecht, en Rechterlijke en arbitrale beslissingen en doctrine.
 • Subjecten van internationaal recht: o.a. Internationale organisaties, Individuen, De Heilige Stoel en Minderheden.
 • Verdragenrecht: o.a. Totstandkoming, inwerkingtreding en interpretatie, Voorbehouden, Beëindiging en opschorting.
 • Verhouding tussen internationaal en nationaal recht
 • Rechtsmacht/Jurisdictie: o.a. Uitoefening van soevereiniteit of staatsgezag, Gebieden die niet onder de rechtsmacht van enige staat vallen, en Rechtsmacht buiten het eigen grondgebied van een staat.
 • Rechten en plichten van individuen: o.a. Rechten van de mens, en Internationaal strafhof.
 • Vrede en veiligheid, gewapend conflict: o.a. Het recht van internationaal en intern gewapend conflict
 • Aansprakelijkheid voor schending van internationaal recht: o.a. Staatsaansprakelijkheid, en Aansprakelijkheid van individuen
 • Internationale geschillenbeslechting: o.a. Diplomatieke methoden, en Arbitrale geschillenbeslechting
 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.