Pools familierecht in procedures en conventies

Polskie prawo rodzinne reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy i posiłkowo kodeks cywilny. Zasady jakimi rządzi się prawo rodzinne to równouprawnienie małżonków, równouprawnienie wszystkich dzieci, tak małżeńskich jak i pozamałżeńskich, określenie małżeństwa jako instytucji tak świeckiej jak i wyznaniowej.

Sprawy rodzinne rozpoznają w Polsce sądy i to one orzekają w takich kwestiach jak rozwód, czy podział majątku małżonków po ustaniu małżeństwa. Sądy rozpoznają także sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, a dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej i związanych z nią ograniczeń. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w istotnych sprawach dziecka to również wtedy właściwy będzie sąd jako element władzy państwowej.

W relacjach między państwami Polska jest stroną wielu umów tak dwustronnych jak i wielostronnych. Te umowy mają zagwarantować prawa członków rodzin w przypadku, kiedy żyją w rozłączeniu. Odnoszą się one zatem do stworzenia mechanizmów prawnych służących zapewnianiu dzieciom środków utrzymania, prawa do kontaktów z rodzicem najczęściej ojcem, który z dzieckiem nie mieszka. Konwencje te dotyczą także miejsca pobytu dziecka i zasad zarządu jego majątkiem. Z kolei praktyczną wykładnią przepisów prawa zajmuje się Sąd Najwyższy w wydawanych przez siebie wyrokach, postanowieniach i uchwałach.

PROGRAM

Postępowania sądowe dotyczące spraw rodzinnych w Polsce

 1. Przepisy ogólne o postępowaniach w sprawach rodzinnych.
 2. Sprawy małżeńskie.
 3. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi.

Konwencje międzynarodowe dotyczące prawa rodzinnego, których stroną jest Polska

 1. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych.
 2. Wykonywanie orzeczeń dotyczących alimentów.
 3. Właściwość prawa i organów państwowych w sprawach dotyczących ochrony małoletniego i jego majątku;
 4. Miejsce pobytu małoletniego dziecka;
 5. Zasady opieki nad małoletnim dzieckiem;
 6. Zgoda na zawarcie małżeństwa przez małoletniego, najniższy wiek zawarcia małżeństwa i rejestracja małżeństw.
 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.